Psycholog

Bc. Anna Kubelková

e-mail: kubelkova@zsmoravanyubrna.cz

Školní psycholog nabízí primárně individuální poradenství žákům s osobními,
výchovnými nebo výukovými potížemi. Dále poskytuje poradenství rodičům i
pedagogickým pracovníkům. K jeho dalším náplním práce poskytování krizové
intervence pro všechny účastníky výchovně-vzdělávacího procesu. Školní psycholog
může provádět depistáž a diagnostiku žáků při výukových a výchovných problémech,
podílí se na prevenci školního neúspěchu žáků a provádí diagnostiku nadaných
žáků. Další možnou náplní práce je zjišťování třídního klimatu, mapování vztahů ve
třídách, prevence šikany či celková podpora spolupráce tříd s třídním učitelem.
Školní psycholog úzce spolupracuje s dalšími členy školního poradenského
pracoviště (speciální pedagog, metodik prevence), učitelským sborem, vedením
školy a s pedagogicko-psychologickými poradnami.