Speciální pedagog

Mgr. Barbora Ferenczová

e-mail: ferenczova@zsmoravanyubrna.cz

konzultační hodiny: dle domluvy

Práce školního speciálního pedagoga spočívá zejména v časné identifikaci žáků s potřebou podpůrných opatření a ve vytváření postupů, které vedou ke zmírnění či k eliminaci výukových problémů. Vykonává činnosti depistážní (screeningové), konzultační, poradenské, diagnostické, metodické, intervenční, koordinační a vzdělávací. Společně s metodikem prevence, výchovným poradcem a školním psychologem tvoří tým školního poradenského pracoviště. Spolupracuje také s pedagogy, žáky, zákonnými zástupci a se školskými poradenskými zařízeními.

Činnosti školního speciálního pedagoga:

Diagnostika a depistáž

 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka.
 • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni a stanovené druhu, rozsahu, frekvence, a trvání intervenčních činností.
 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště.

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Dlouhodobá i krátkodobá individuální/skupinová speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti; se žákem s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči žáka/zákonnými zástupců.
 • Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.

Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti

 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
 • Metodická pomoc třídním učitelům při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 • Kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby.
 • Besedy a osvěta zejména zákonným zástupcům.

Legislativní rámec vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, legislativně vymezuje vzdělávací systém České republiky. Deklaruje nárok na vzdělávání všech občanů a odmítá diskriminaci v přístupu k jejich vzdělávání (§2 odst. 1 a školského zákona, v platném znění). Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) a žákům nadaným se věnuje §16 Školského zákona. Žáci s SVP k dosažení svého vzdělávacího potenciálu vyžadují poskytnutí podpůrných opatření, kterými se rozumí: „…nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítětem žáka nebo studenta.“ (§16 odst. 1 školského zákona, v platném znění). Podpůrná opatření spočívají například v úpravě očekávaných výstupů vzdělávání, v možnosti využít asistenta pedagoga či v možnosti vzdělávat se dle individuálního vzdělávacího plánu (§16 ods. 2 školského zákona, v platném znění).

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, svým zaměřením a obsahem navazuje na školský zákon. Dodává také další důležité skutečnosti, které jsou v kontextu vzdělávání žáků se SVP podstatné. Vyhláška se z velké části zaměřuje na problematiku podpůrných opatření 1. - 5. stupně a na postup při jejich uplatňování ve školním prostředí.

Dalším významným dokumentem, který se úzce vztahuje k žákům se SVP, je Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Zaměřuje se například na vymezení podmínek a nutných náležitostí pro zajišťování poradenských služeb či na jejich význam pro širokou skupinu žáků. V příloze této vyhlášky jsou vymezeny jak činnosti pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center, tak například náplň práce jednotlivých pracovníků školního poradenského pracoviště (výchovného poradce, metodika prevence, školního psychologa a školního speciálního pedagoga).