Výchovný poradce

Mgr. Hana Taušová

email:   tausova@zsmoravanyubrna.cz  

konzultační hodiny:  dle telefonické nebo emailové domluvy

Práce výchovného poradce na 1. stupni ZŠ

Výchovný poradce plní úkoly pedagogicko-psychologického poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání přímo na škole. Úzce spolupracuje se speciálním pedagogem, školním metodikem prevence a školním psychologem. Zaměřuje se na práci s dětmi se specifickými poruchami učení a snaží se o prevenci sociálně-patologických jevů na škole, zajišťuje:

poradenskou činnost -  vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost, vyšetření žáků v PPP nebo SPC, pomoc učitelům při zpracování podkladů pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření, diagnostiku speciálně vzdělávacích potřeb žáků, přípravu podmínek pro integraci, sledování žáků s výukovými problémy, poskytování poradenské činnosti rodičům dětí, které mají výchovné a vzdělávací problémy, návrhy na péči o tyto děti.

metodickou a informační činnost – zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence, metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v integraci, tvorbě IVP, hodnocení žáků, nápravné péči, poskytování informací o činnosti školy, poradenských pracovníků školy a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření a možnostech využívání jejich služeb, shromažďování odborných zpráv o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení, úzce spolupracuje se školním metodikem prevence.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (legislativní rámec)

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje:

 • (1) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejm. úplné znění - zák. č. 317/2008 Sb., a zák. č.49/2009 Sb., (§16, §40 a §48)
 • (2) vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhláška č. 116/2011 Sb.
 • (3) vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhláška č. 147/2011 Sb.

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) jsou považováni všichni žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním, případně i žáci s mimořádným nadáním.

Do kategorie žáků se zdravotním postižením jsou zařazováni žáci s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, s poruchami autistického spektra, s poruchou dorozumívacích schopností, se souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení a chování. Žákům s těžkými formami výše zmiňovaných postižení náleží s ohledem na rozsah speciálních vzdělávacích potřeb nejvyšší míra podpůrných opatření, kterou doporučuje školské poradenské zařízení.

Zdravotním znevýhodněním je pro účely tohoto dokumentu zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. I u těchto žáků je důležité zohledňovat jejich individuální vzdělávací potřeby a to např. formou vyrovnávacích opatření, které škola může žákovi navrhnout na základě pedagogické diagnostiky (posouzení vzdělávacích potřeb, průběhu a výsledků vzdělávání). Pro žáka tak může být vypracován plán pedagogické podpory (tedy individuální vzdělávací plán bez doporučení školského poradenského zařízení).

Pedagogická, speciálně pedagogická a psychologická diagnostika SPU

Speciálně pedagogická a psychologická diagnostika se uskutečňuje v PPP a vychází z pedagogické diagnostiky, ve které se učitel zaměřuje na pozorování výukových obtíží, řeči, práceschopnosti, chování, vztahu k vrstevníkům, ke školní práci a zájmům dítěte.

Naše škola úzce spolupracuje s PPP Brno, Hybešova 15, (www.pppbrno.cz, 543 426 080). Je to zařízení, které poskytuje psychologické a speciálně pedagogické služby dětem od 3 do 19 let. Diagnostikuje SPU, SPCH a mimořádné nadání, nabízí reedukaci, doporučuje dítě k integraci, posuzuje způsobilost dítěte k zahájení školní docházky, pomáhá při prevenci sociálně patologických jevů. Další pracoviště PPP Brno - Kohoutova, Lomená, Sládkova, Zachova.
Poradenské služby také poskytují speciálně pedagogická centra (SPC), která zaměřují svou péči na děti s jedním typem postižení (např. logopedické), případně dětem s více vadami, kde dominuje typ postižení, pro které bylo SPC zřízeno. Těžiště služeb poskytovaných spočívá v systematické speciálněpedagogické, psychologické a psychoterapeutické práci.

Od 1. září 2016 vstoupily v platnost právní normy o poskytování poradenských služeb a vzdělávání žáků se speciálními potřebami

Na základě novelizované vyhlášky č. 27/2016 Sb. škola poskytuje dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami péči v rámci podpůrných opatření.

U dětí, jejichž obtíže jsou mírnějšího rázu, např. mají pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní či počítání, nebo se u nich projevují lehčí výkyvy v soustředění, vypracuje třídní učitel Plán pedagogické podpory (PLPP), se kterým seznamuje žáka, jeho zákonného zástupce a všechny pedagogy, kteří se na jeho realizaci podílejí. Plán je průběžně vyhodnocován. Do třech měsíců škola vyhodnotí, zda v plánu zahrnutá podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, škola doporučí zákonnému zástupci využití služeb PPP. Jako podklad k vyšetření v poradně poskytuje vyhodnocený PLPP, Školní dotazník, ve kterém jsou stručně popsány výchovné a vzdělávací problémy žáka.

O poradenskou službu je možné požádat: 

 • písemně prostřednictvím objednávacího formuláře na stránkách www.pppbrno.cz - objednání poradenské služby,
 • telefonicky na čísle 541 422 822 (na tomto telefonním čísle se můžete objednat na všechna pracoviště PPP Brno - Hybešova, Kohoutova, Lomená, Sládkova, Zachova),
 • nebo osobně na jednotlivých pracovištích.

Na dohodnutý termín vyšetření nezapomeňte vzít sešity žáka (školní, domácí, diktátové,…), popř. zprávy od odborných lékařů!!! Při první návštěvě poradny se psycholog vyptá na některé údaje o dosavadním vývoji dítěte (od jeho narození až po současnost, např. kolik dítě vážilo a měřilo při narození, kdy začalo mluvit, lézt, chodit, jaká onemocnění prodělalo). Návštěva poradny trvá asi 2,5 hodiny, část této doby stráví dítě v čekárně, je tedy vhodné vzít dítěti svačinku, pití, knížku, časopis, oblíbenou hračku nebo hru. Písemnou zprávu a doporučení si vyzvednete v poradně osobně na příslušném pracovišti. Kopii doporučení ke vzdělávání pošle většinou PPP do školy elektronicky.

Děti, které již v poradně vyšetřeny byly a v Doporučení ke vzdělávání mají uvedené stupně PO (podpůrná opatření 1 - 5) jsou vzdělávány s ohledem na své individuální vzdělávací potřeby popsané v Doporučení ke vzdělávání, ať už v rámci individualizovaného přístupu, dle IVP nebo formou vypracovaného PLPP.

Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou vyhodnocuje doporučená podpůrná opatření nejdéle do jednoho roku od vydání doporučení.

Pro souvislé zajištění individuálních potřeb dítěte je důležité sledovat dobu platnosti doporučení a včas objednat své dítě na kontrolní vyšetření, na kterém PPP stanoví počet hodin speciálně pedagogické péče, pedagogické intervence, asistenta pedagoga, nebo pomůcky vhodné pro vzdělávání.

 

Pedagogická intervence, předměty speciálně pedagogické péče

Na naší škole poskytujeme žákům se SPU odbornou péči v hodinách pedagogické intervence a speciálně pedagogické péče. Činnost je zaměřena na procvičování probíraného učiva a nápravu problémů dyslektického, dysgrafického či dysortografického charakteru, grafomotorických obtíží, rozvíjení sluchového a zrakového vnímání, pravolevé a prostorové orientace, slovní zásoby, paměti a dalších deficitů dílčích funkcí. Náprava probíhá formou písemných, praktických a psychorelaxačních cvičení, také formou výukových a reedukačních PC programů. Při práci je nutné vycházet ze závěrů vyšetření specializovaných poradenských zařízení, spolupracovat s vyučujícími i rodiči.

 

Projevy specifických poruch učení a chování - SPUCH

Dyslexie - specifická porucha čtení, projevující se v některých případech již v úplných začátcích čtení při rozpoznání a zapamatování si jednotlivých písmen, rozlišování písmen tvarově podobných (b-d, s-z, t-j). Problémem může být i zvukově podobných hlásek (a-e-o, b-p). Obtíže nastanou při spojování hlásek v slabiku a posléze souvislé čtení slov, promítají se do rychlosti čtení, správnosti čtení a porozumění čtenému textu.

Dysgrafie – specifická porucha psaní, která postihuje grafickou stránku písemného projevu, tj. čitelnost a úpravu. Dítě si nepamatuje tvary písmen, zaměňuje tvarově podobná písmena, písmo je neuspořádané, těžkopádné, neobratné. Píše pomalu, namáhavě, časté je chybné držení psacího náčiní. Přílišné soustředění na grafickou stránku písemného projevu často způsobuje neschopnost soustředit se na pravopisné jevy.

Dysortografie – specifická porucha pravopisu znemožňující dítěti správné zapsání všech písmen ve správném pořadí včetně délek, měkkosti. Nepostihuje celou oblast gramatiky jazyka, ale týká se tzv. specifických dysortografických jevů (záměny zvukově podobných hlásek (b-d, z-s, h-ch), záměny tvarově podobných písmen, vynechávky, zkomoleniny, chybné nebo vynechané vyznačení délek samohlásek, chyby v měkčení, neschopnost rozlišovat hranice slov ve větě.

Dyskalkulie – specifická porucha matematických schopností, která postihuje manipulaci s čísly, číselné operace, matematické představy a geometrii.

Dyspinxie – specifická porucha kreslení, která je charakteristická nízkou úrovní kresby.

Dysmúzie – porucha osvojování hudebních dovedností. Projevuje se neschopností vnímání a reprodukce hudby, obtížemi v rozlišování tónů, dítě si nepamatuje melodii, není schopno reprodukovat rytmus. Potíže se čtením a zápisem not souvisí s dyslekt. a dysgraf. problémy.

Dyspraxie – specifická porucha obratnosti, schopnosti vykonávat složité úkony. Může se projevovat jak při denních běžných činnostech, tak ve vyučování. Tyto děti bývají pomalé, nešikovné, neupravené, jejich výrobky jsou nevzhledné, to často u dítěte vytváří nechuť k motorickým činnostem např. ve Vv, Pč, Tv.

ADHD - vývojová porucha charakteristická nepřiměřeným stupněm pozornosti, hyperaktivity a impulzivity vzhledem k věku. Deficity jsou evidentní v časném věku, jsou chronické, mohou se během dozrávání CNS zmírňovat, nicméně symptomy přetrvávají i v dospělosti. 

 • ADD prostá porucha pozornosti
 • Hyperaktivita a impulsivita ADHD s agrecivitou / bez ní
 • ODD Porucha opozičního vzdoru

Projevy ADHD:

 • Poruchy motoriky a aktivity - dítě je neklidné, nevydrží sedět, vybíhá, poskakuje,
 • hypoaktivní - velmi pomalé, těžkopádné, utlumené (nemotorné, neohrabané), označované za líné a hloupé (přitom inteligence nesouvisí s rychlostí),
 • děti s ADHD a ADD jsou velmi snadno unavitelné, únava se projevuje vyšší aktivitou, vzrušivostí,
 • obtíže v jemné a hrubé motorice - neobratnost, nešikovnost, málo koordinované pohyby, zvýšené svalové napětí, možné problémy v sebeobsluze, mohou mít problémy s písmem a v mikromotorice očních pohybů,
 • na podkladě poruch vnímání, myšlení, paměti a pozornosti se u nich mohou vyvíjet SPU.
 • Emoční poruchy a poruchy chování - emoční labilita, výkyvy nálad, výkyvy ve výkonnosti, impulzivita - pokyny nevyslechnou do konce (provedou jen část), skáčou do řeči, těžko se soustředí, jeví se jako nevychovaní,
 • nedokončují činnosti, nízká frustrační tolerance,snížená schopnost empatie, při ADD únik do fantazie, introverze.
 • Poruchy koncentrace pozornosti a paměti - roztěkanost, nesoustředěnost, snadná vyrušitelnost, netrpělivost,
 • cílené zaměření pozornosti není pro ně jednoduché, stojí je značné úsilí, proto se jejich pozornost brzy unaví,
 • na pokyn reagují opožděně, je nutné instrukce opakovat, přesto si je nepamatují, při častém opakování bývají zahlušeny sluchovými podněty, a proto přestávají vnímat, zapomínají pokyny, své věci (ve škole pomůcky, úkoly, ztráty),
 • poruchy v krátkodobé paměti "jedním uchem tam, druhým ven", průtoková paměť (krátkodobá paměť trvá několik sekund, došlo-li v této chvíli k výpadku, nebyla informace zapsána a nedojde k jejímu dokonalému přenosu do paměti střednědobé (po 20 -30 min) ani do paměti dlouhodobé, stejným způsobem ovlivňují poruchy krátkodobé paměti negativně přípravu na vyučování - dítě si informace nepamatuje, učitelé si často myslí, že se dítě doma nepřipravuje a rodiče, že nemluví pravdu. Často pak dochází k nedorozumění.
 • Poruchy řeči, vnímání, myšlení - často opožděný vývoj řeči, velmi často dyslálie (poruchy výslovnosti),
 • s poruchou motoriky mluvidel souvisí artikulační neobratnost (potíže s delšími, souhláskovými shluky), specifické asimilace (chybná nebo nejednoznačná výslovnost tvrdých a měkkých slabik, sykavek ve slově), přitom jednotlivé hlásky vysloví dobře,
 • může být omezena i schopnost pohotově se vyjádřit, řečový projev může být chaotický, překotný, stejně tak může i řeč druhých být pro tyto děti obsahově nejasná,
 • hůře chápou signály podle tónu hlasu,
 • často bývá omezen jazykový cit - správné koncovky při časování, skloňování,
 • časté jsou poruchy vnímání (sluchového i zrakového) - jde o poruchu funkce ne orgánu, sluch i zrak je v pořádku, vázne zraková percepce, sluchová percepce, poruchy PL orientace
 • výše uvedené poruchy mají přímou souvislost se vznikem SPU na bázi LMD
 • myšlení bývá nepružné, ulpívavé, zabíhavé
 • nemají smysl pro systém, posloupnost, narušené může být i pojmové myšlení, děti hůře zobecňují – tyto obtíže se projeví především v Ma.

Na základě SPUCH vznikají u některých dětí pocity méněcennosti. Proto je nutné, aby okolí dítěte bylo informováno o jeho obtížích, o správném postoji k jeho problémům a způsobech reedukace. Tyto děti potřebují nabídku pomoci a spolupráce doma i ve škole. Právě citová jistota a podpora učitelů a rodičů může pomoci dítěti překonat školní i osobní problémy !!!
 

Mimořádně nadaní žáci

Nadání je nejčastěji definováno jako soubor schopností, které umožňují jedinci dosahovat výkonů nad rámec běžného průměru populace. Množství žáků s mimořádným nadáním se odhaduje na 3 až 10 %. Mimořádně nadaný žák může disponovat jedním, ale i několika druhy nadání. Tito žáci potřebují specifickou péči a pomoc ze strany školy i rodiny, především při stimulaci a vytváření vhodných podmínek pro rozvoj svého nadání.
Identifikace nadání:
Při identifikace mimořádného nadání se uplatňují metody pedagogické, psychologické, pedagogicko-psychologické i laické. Jde především o pozorování žáků ve školní práci, rozbor výsledků práce žáka a portfolio žáka, hodnocení testů a úloh, rozhovory se žákem a jeho rodiči. Především u žáků do 9 let je náročné jednoznačně stanovit, zda se jedná o mimořádné nadání, nebo o nerovnoměrný (zrychlený) vývoj, který se postupně může vyrovnávat s věkovou normou a ve výsledku se může pohybovat v pásmu lepšího průměru.
Pomoc při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného žáka mohou učitelům se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka poskytnout poradenská centra pro vzdělávání mimořádně nadaných, která vznikla ve všech krajích ČR nebo v síti pedagogicko-psychologických poraden.

Typické projevy chování nadaných dětí:

 • velká intelektuální zvídavost
 • výborné schopnosti uvažování
 • neobvyklá vytrvalost
 • výjimečná rychlost myšlení
 • schopnost učit se snadno a rychle
 • dobrá paměť
 • široká slovní zásoba
 • bystré pozorování
 • živá představivost
 • divergentní myšlení
 • velká iniciativa
 • vyvinutý vlastní smysl pro humor
 • neobvykle vysoké osobní standardy (cíle)
 • netrpělivost (jak se sebou tak s ostatními)
 • citlivost (přecitlivělost)
 • široký okruh zájmů
 • rozsáhlé vědomosti v určitém oboru
 • preferování společnosti starších dětí a dospělých
 • touha řídit druhé v hraní i ve skupinových aktivitách
 • velké zaujetí pro otázka filosofického a univerzálního charakter

Pokud je žák diagnostikován školským poradenským zařízením jako nadaný, má Odborný Posudek pro žáka se SVP - škola vypracuje individuální vzdělávací plán (IVP), který obsahuje:

 • závěry psychologického vyšetření
 • typ a rozsah nadání
 • volbu pedagogických postupů
 • volbu učebních pomůcek
 • určení pedagogického pracovníka dle typu nadání (zodpovědného za plnění IVP)
 • předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků

 

Zajímavé odkazy pro žáky se specifickými poruchami učení

www.helpnet.cz
www.dys.cz
www.kaminet.cz/napravy/napravy.php
www.modernirodina.cz/za-poruchy-uceni-dite-nemuze.html
www.x-soft.cz/
www.poruchy-uceni.cz/
www.jakdoskoly.cz/vyvojove-poruchy-uceni/
bezbarierova.knihovna.cz
info.edu.cz/cs/node/1307

 

Zápis do 1. ročníku

Přechod z MŠ do ZŠ je velká změna pro dítě, ale i rodiče. Aby začátek školní docházky proběhl co nejlépe, mělo by mít dítě osvojené následující znalosti, schopnosti a dovednosti:

▪   Znát svoje jméno a příjmení, vědět, jak se jmenují rodiče.
▪   Dodržovat základní hygienu, umět se obléknout, obouvat a uvázat si kličku na tkaničce.
▪   Jíst příborem.
▪   Používat základy slušného chování – pozdravit, poprosit, poděkovat, požádat o něco.
▪   Vyslovovat všechny hlásky.
▪   Správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem.
▪   Vybarvit a vystřihnout obrázek nůžkami.
▪   Mít číselnou představu do deseti.
▪   Pojmenovat základní barvy a základní geometrické tvary.
▪   Znát pojmy nahoře, dole, vpředu, vzadu, vlevo, vpravo.
▪   U zadaného úkolu vydržet aspoň čtvrt hodiny a být schopen práci dokončit.
▪   Dokázat pozorně poslouchat pohádku, jednoduše reprodukovat text, odpovědět na otázky
▪   Umět vyprávět pohádku, zazpívat písničku, recitovat báseň.
▪   Uklidit hračky, pastelky a knížky na místo, kam patří.