Školská rada

Na škole byla zřízena školská rada dle § 167 zákona č.561/2004 Sb. rozhodnutím zastupitelstva Obce Moravany ze dne 29. 9. 2005. Školská rada má 6 členů. Ve šk. roce 2023/24 pracuje školská rada ve složení podle výsledku voleb z 8. 11. 2023. Volební období školské rady je tři roky a bude končit na podzim 2026.

Členové Školské rady:

 • zástupci pedagogů - Mgr. Hana Kratinová, Mgr. Andrea Bartáková
 • zástupci zřizovatele - Bc. Helena Kadlečíková, Marie Ogórek
 • zástupci zákonných zástupců - Ing. Klára Tomancová, Mgr. Žaneta Pšikalová

Kompetence školské rady:

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje  opatření ke zlepšení hospodaření
 • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • Podává návrh na odvolání ředitele
 • Podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy