Historie školy

Fungujeme již od třicetileté války

První zmínka o existenci školy v obci je z doby třicetileté války z roku 1646. (Některé zdroje však uvádějí, že již od druhé poloviny 16. století existují záznamy o někdejším umístění farní školy v Moravanech). První známá lokace se váže ke jménu místního rodáka Františka Presbergera, který vyučoval děti ve svém domě č. 42 až do roku 1690.

Od roku 1728 docházely moravanské děti po dobu osmi let čerpat skromné vědomosti do domu č. 18. První školní budovu postavila obec v roce 1735. Stará škola, sice opravená a rozšířená po požáru obce v roce 1790, počátkem 19. století již přestávala vyhovovat rostoucímu počtu vyučovaných dětí. Jen v roce 1807 se učilo v moravanské škole 92 žáků. Nová školní budova, vystavěná nákladem náboženského fondu, byla slavnostně otevřena 5. října roku 1811 na č. 69.

Protože i školní budova z roku 1811 přestávala stále zjevněji vyhovovat „účelům didaktickým i sanitárním“, byla roku 1888 postavena nová budova dvoutřídní obecné školy v domě číslo 36. (Pozn. na tomto místě stojí budova doposud).

Za první republiky

Po 28. říjnu 1918 došlo ve vývoji školství k zásadní změně. 20. listopadu 1920 byla v Moravanech zřízena jednotřídní veřejná škola obecná s českým jazykem vyučovacím. Po dobu první republiky existovala paralelně s německou obecnou školou.

V roce 1924 byla zřízena v německé obci Česká menšinová škola obecná, která fungovala až do 15. března 1939, kdy Němci obsadili Československou republiku. Škola byla přepadena a demolována moravanskými nacisty, výuka násilně ukončena a česká škola zrušena. Česky se v Moravanech nevyučovalo po celou dobu nacistické okupace.

Vývoj po 2.světové válce až do současnosti

V květnu 1945 se začaly do té doby německé Moravany vyvíjet jako obec ryze česká. Ihned po osvobození započaly přípravné práce na obnovení funkce české školy.

22. května 1945 bylo zahájeno pravidelné vyučování (zpočátku je 25 dětí) v poškozené budově bývalé německé obecné školy. Zahájení výuky nebylo jednoduchou záležitostí a rovněž bylo nutné přikročit k opravě poškozené školní budovy. Opravné práce na budově školy byly prováděny od roku 1945 do konce roku 1946. Vnitřní opravy a doplnění zařízení bylo provedeno v roce 1947.

Až do současnosti prošla moravanská škola řadou organizačních, technických i personálních změn. Nejdůležitější změny ve stavu školní budovy probíhaly v letech 1956, 1957, 1962, 1963 (generální oprava školy), 1964 atd. 

 • 1986 - 1987 větší opravy interiéru školy
 • 1993 - 1995 výstavba přístavby školní jídelny a současně ŠD na pozemku školní zahrady
 • 2003 - 2004 rekonstrukce půdy a střechy, fasáda zadní části budovy
 • 2009 - 2010 výstavba nové učebny pro 1. ročník a šaten pro žáky
 • 2010 výměna oken, nová fasáda školní budovy
 • 2010 přestavba školní zahrady, zahradní altán
 • 2012 - 2013 přestavba předzahrádky před budovou školy
 • 2014 přístavba nové jídelny, jazykové učebny a sborovny
 • 2016 nové stropy - půda
 • 2020 akustické stropy v 1. patře školy
 • 2023 akustické stropy v přízemí a počítačové učebně

Zdroje

 • Sborník vydaný k 700. výročí první písemné zprávy o obci - Moravany 1289 – 1989
 • Kronika moravanské školy