Školská rada

Školská rada

Na škole byla zřízena školská rada dle § 167 zákona č.561/2004 Sb. rozhodnutím zastupitelstva Obce Moravany ze dne 29.9.2005. Školská rada má 6 členů. Ve šk. roce 2014/2015 pracuje školská rada ve složení podle výsledku voleb z 6. 11. 2014.Volební období školské rady je tři roky a bude končit na podzim 2017.

Členové Školské rady:

  • zástupci pedagogů - Mgr. Hana Kratinová, Mgr. Andrea Bartáková
  • zástupci zřizovatele - Bc. Helena Kadlečíková, Pavel Slavík
  • zástupci zákonných zástupců - Mgr. Karolína Staňková, Mgr. Petra Orlová

Kompetence školské rady:

• Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
• Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
• Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
• Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
• Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
• Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje  opatření ke zlepšení hospodaření
• Projednává inspekční zprávy České školní inspekce
• Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Informace o volbách do školské rady naleznete zde

Další infomace o volbách neleznete zde